ДОКУМЕНТАЛНИ ФИЛМИ

ПОГУБЕНИТЕ НАРОДИ -1

Из цялата световна история са се разраствали множество различни цивилизации, които властвали за определен период от време и изчезвали с настъпване на времето им. Въпреки цялата им власт и богатство те били заличени от лицето на земята. В този филм ще разгледаме някои минали общества като адитите, народа на Лут и жителите на Помпей, които били погубени поради въставането им срещу Господа.Earlier Generations
MPEG
8,004 KByte
The People of Lut
MPEG
22,340 KByte
The End of Pompeii
MPEG
13,492 KByte
The People of Ad
MPEG
23,476 KByte
Perished Nations-1 Full Version
MPEG
67,188 KByte

ПОГУБЕНИТЕ НАРОДИ -2

В този филм можете да научите факти за "народа на Саба", който обитавал една поразително красива област с плодородни лозя и градини, и как те ненадейно останали под водите на наводнението Арим. Вие също така ще можете да научите за Фараона, който отказал да се вслуша в Пророка Муса (Мойсей) и неговият брат Харун, когато те му съобщили за Божиите заповеди, и как заедно с армията си бил погълнат от водите.

ПРОРОКА МОИСЕЙ (М.Н.)

Пророкът, който е най-често даван за пример в Корана е Муса (Мойсей) (м.н.). Името на Пророкът Муса (м.н.) е използвано в 34 отделни сури. Можем да открием една обширна информация относно живота на Пророка Муса в три от най-дългите сури на Корана (aл-A'раф, Ta Хa и aл-Касас). Всички тези сури и айяти ни предоставят подробни описания относно трудностите с Фараона, започващи от детството му, злото третиране на неговия народ и борбата му по време на проповядване на Божието слово. Непоклатимата му решителност срещу най-строгите условия е разкрита, за да служи за пример на хората. В този филм ще разгледаме живота на Пророка Муса (м.н.) според както е описан в Корана. Ще изучим описаните събития, които са му се случили. В основата си събитията от живота на Пророка Муса не трябва да бъдат третирани просто като събития от древното минало, а по-скоро като събития и примери, които ще озарят нашия живот днес.www.pogubenitenarodi.com
info@pogubenitenarodi.com